Oslo School of Architecture and Design (AHO)
Førsteamanuensis i landskapsarkitektur
Oslo School of Architecture and Design (AHO)
AHO is a scientific institution providing education within architecture and industrial design, awarding the titles of PhD, Master of architecture, Master of industrial design and Master of landscape architecture.
Visit employer page
JOB DETAILS
Published: 2 months ago
Application deadline: Dec 19
Location: Oslo, Norway
You need to sign in or create an account to save this job
Please mention that you found this job on Academic Positions when applying.
SHARE THIS JOB

Førsteamanuensis i landskapsarkitektur

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Institutt for urbanisme og landskap har en flerfaglig innfallsvinkel til urbanisme og landskapsarkitektur. Gjennom forskning og undervisning vektlegges en helhetlig forståelse av prosesser og omdanning av byer, tettsteder og territorier, utvikling av kunnskap for å kunne gripe inn i og styre disse prosessene samt ferdigheter i å formgi bystrukturer og landskap. Instituttet har en internasjonal profil og samarbeider med et etablert nettverk av partnere innen praksis, undervisning og forskning. Undervisningen omfatter Master i Arkitektur, Master i Landskapsarkitektur, Master i Urbanisme samt AHOs Phd-program.

Førsteamanuensis i landskapsarkitektur

Det lyses ut en fireårig 100% åremålsstilling som førsteamanuensis i landskapsarkitektur.

Høsten 2018 er det oppstart av et nytt 5-årig masterprogram i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Studieprogrammet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Tromsø, og har 20 studieplasser. I den anledning søker vi etter en engasjert landskapsarkitekt som med inspirasjonsevne og kraft skal ta ansvar for å bygge det faglige grunnlaget for førsteårsstudenter i landskapsarkitektur.

Vi søker en formsikker landskapsarkitekt med erfaring med og interesse for undervisning, samt meritert praksiserfaring. Undervisningen foregår på norsk og det stilles krav til skandinaviske språkferdigheter. Personen vil være kursansvarlig for det første studieåret av programmet.

Det første året i programmet er en introduksjon til landskapsarkitekturfaget med spesiell fokus på formgivning. Undervisningen er studiobasert. Kontakten mellom lærere og studenter foregår på tomannshånd, i grupper eller i plenum. Studioundervisningen inkluderer opplæring i nødvendige verktøy og trening i grunnleggende ferdigheter, som gir kompetanse og kunnskap innen landskapsarkitektur.

Oppstart av nytt studium er utfordrende og stiller krav til at den som ansettes er en nettverksbygger som også har gode evner og erfaring til å videreutvikle studiet og gjøre programmet kjent og attraktivt for potensielle søkere.

Personen vi søker skal være med i et faglig, sterkt team som

 • Utdanner formsikre landskapsarkitekter av høy internasjonal kvalitet som er allsidige, skapende og nytenkende, og som er rustet til å møte et samfunn i stadig endring.
 • Driver prosjekt- og forskningsbasert undervisning innenfor studiets fokusområder, med spesiell vekt på raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord.
 • Bidrar til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling.

Stillingen har lik fordeling mellom undervisning og FoU, og det forventes at den som ansettes benytter FoU-tiden til kunnskapsproduksjon knyttet til studieprogrammet.

Kvalifikasjoner:

Personen vi søker har

 • Master i landskapsarkitektur eller tilsvarende
 • Solid erfaring fra relevant og meritert praksis med spesiell vekt på den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitektur
 • Gjerne erfaring med å initiere, lede eller bedrive forsknings- eller faglig utviklingsprosjekter
 • Beherske et skandinavisk språk
 • Gode resultater fra undervisning
 • Erfaring med å bygge fagmiljø og internasjonale nettverk

Vi ønsker søkere som kan dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av universitetspedagogisk seminar eller annen pedagogisk utdanning. I særlige tilfeller kan dokumentert praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig.

Stillingen vil bli bedømt på et kunstnerisk grunnlag, men akademisk erfaring vil telle inn i en helhetsvurdering av kandidatenes kompetanse

Stillingen fordeles med hhv 40% til undervisning, 40% FoU og 20% andre administrative oppgaver ved AHO.

Arbeidssted vil være i Oslo.

Stillingen lønnes i kode 1011 førsteamanuensis, årslønn kr 569 000 – 704 800 i 100% stilling. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden som gjøres via våre hjemmesider eller jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portfolien kan ha maksimalt 30 sider og 100MB
 • En redegjørelse for egen læringsfilosofi

For statlige virksomheter er det mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Marianne Skjulhaug ved Institutt for urbanisme og landskap, tel 22997000/93091091 eller per e-post marianne.skjulhaug@aho.no

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no

Søknadsfrist er 19.12.17

Continue reading
You need to sign in or create an account to save this job